Драгон төвөөс орон нутагт явдаг автобусны цагийн хуваарь = драгон-төвөөс-орон-нутагт-явдаг-автобусны-цагийн-хуваарь